Sun9.26 Mon9.27 Tue9.28 Wed9.29 Thu9.30 Fri10.01 Sat10.02
 
Sunrise Ride: Sweat on the Roof Rebecca / // 7:00 AM 45
Club Ride - Sweat on the Roof Julian / // 6:15 PM 45 min
Sunset The Beat Ride - Sweat on the Roof Samantha / // 7:30 PM 45 min
Moonlight Club Ride - Sweat on the Roof Steve / // 8:45 PM 45 min
 
The Beat Ride - Sweat on the Roof Nariko / // 7:15 AM 45 min
Club Ride - Sweat on the Roof George / // 9:30 AM 45 min
The Beat Ride - Sweat on the Roof Claudia / // 6:00 PM 45 min
Sunset Club Ride - Sweat on the Roof Steve / // 8:15 PM 45 min
 
Sunrise Ride - Sweat on the Roof Rebecca / // 7:00 AM 45
Club Ride - Sweat on the Roof George / // 12:15 PM 45 min
Club Ride - Sweat on the Roof Jules / // 6:15 PM 45 min
Sunset The Beat Ride - Sweat on the Roof Rebecca / // 7:30 PM 45 min
 
Sunrise Ride - Sweat on the Roof Jules / // 7:00 AM 45
The Beat Ride - Sweat on the Roof Nariko / // 9:30 AM 45 min
The Beat Ride - Sweat on the Roof Rory / // 6:00 PM 45 min
Sunset Club Ride - Sweat on the Roof Phoenix / // 7:15 PM 45 min
Moonlight Club Ride - Sweat on the Roof Steve / // 8:15 PM 45 min
 
Sunrise Ride - Sweat on the Roof Jules / // 7:15 AM 45
The Beat Ride - Sweat on the Roof Megan / // 12:15 PM 45 min
The Beat Ride - Sweat on the Roof Nariko / // 6:15 PM 45 min
Sunset Club Ride - Sweat on the Roof Steve / // 7:30 PM 45 min
 
Triple Sweat - Sweat on the Roof Julian / // 8:30 AM 90 min
Club Ride - Sweat on the Roof Phoenix / // 10:45 AM 45 min